บริษัท อัลเท็มเทค จำกัด

138/86 ชั้น 22 ห้อง ซี 7 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

โทร: 0-2639-5308-10 แฟกซ์: 0-2639-0383
อีเมล: altemtech@hotmail.co.th