งานแสดงเทคโนโลยี และการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ (TGC) เป็นบรรทัดฐานใหม่ของงานแสดงและประชุมซึ่งมุ่งเน้นในการถ่ายทอดความรู้จากวิศวกรมืออาชีพให้แก่ วิศวกร สถาปนิก นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านวิชาชีพวิศวกรรมปฐพีและงานฐานรากของประเทศไทย